Activitats extraescolars

Activitats extraescolars

SOM Extraescolar

El Consell Esportiu d’Osona col·labora amb diversos centres educatius, AMPA i ajuntaments en l’organització d’activitats extraescolars. A continuació s’expliquen les característiques principals del SOM Extraescolar, l’activitat amb més participants.

SOM Extraescolar és una activitat esportiva on el joc és el principal protagonista. El projecte es fonamenta en la idea del multiesport combinada amb la metodologia de treball per competències que pretén remarcar d’una manera mesurable i avaluable la part educativa del projecte.
Reprodueix vídeo

Projecte esportiu

L’activitat física s’associa a múltiples beneficis, tant a nivell motriu com fisiològic, cognitiu o relacional. Tenint això en compte i buscant el màxim aprofitament de tot aquest potencial, les activitats multiesportives s’hi ajusten a la perfecció.

D’una banda, perquè suposen diferents estímuls tant cognitius com fisiològics que generen adaptacions diver-
ses a l’organisme. A això s’hi afegeix el component de la formació de grups, que amb una bona planificació afavoreix i estreny les relacions interpersonals.

D’altra banda, la combinació de diverses disciplines esportives fomenta l’adquisició de les diverses habilitats
motrius bàsiques, que són desplaçament, equilibri, girs, xuts, llançaments i recepcions, salts i aterratges, lluita
i moviments i expressions. Així, cada esport permet aprofundir en el coneixement d’una o més habilitats, de
manera que la riquesa motriu dels infants incrementa de forma notable respecte aquells que practiquen una
sola modalitat.

Projecte educatiu

Les competències són recursos personals que s’adquireixen al llarg de la vida, en tots els àmbits d’actuació i evolucionen permanentment.

El concepte de competència s’entén com una combinació dinàmica d’atributs en relació a coneixements, habilitats, actituds i responsabilitats, que descriuen els resultats dels aprenentatges d’un programa educatiu.

El desenvolupament d’una competència és un procés continu i ha de tenir en compte l’assoliment de tots els atributs descrits anteriorment.

Les competències han de ser avaluables. És per això que la manera com es formulen aquestes competències ha de permetre la identificació de resultats d’aprenentatge que puguin ser observables i mesurables.

És un model constructiu que parteix del fet que totes les persones tenen un capital competencial.